TEENUSED

Meie tugevus on suur masinapark ja kvalifitseeritud tööjõud. Antud kombinatsioon annab meile vabaduse ja võimalused teostada kõiki metsade majandamisega seotud tööülesandeid kvaliteetselt ja kiiresti.  Tagame kliendile kvaliteedi ja nõustame ning aitame tal leida parimad lahendused oma metsa majandamiseks.

__

METSA-JA PÕLLUMAADE OST

Bioloogilise vara soetamiseks tehtavad investeeringud on üks osa Valga Puu ja kogu metsanduskontserni Foreko pikaajalisest strateegiast. Sellega tagatakse tootmiseks vajalik puidumass toormeturul toimuvate ebasoodsate kõikumiste korral.

__

METSAMATERJALI OST

Metsamaterjali ostame üldjuhul kasvaval kujul (n-ö raieõigusena) või eelnevalt raiutud ja laoplatsile virnastatuna. Valga Puu omab pikaajalisi suhteid kõigi suuremate saeveskitega ning erinevate sortimentide eest pakume konkurensivõimelist hinda, sh küttepuidule ja hakke tootmiseks sobivale metsamaterjalile.

__

METSAKINNISTUTE KOMPLEKSNE MAJANDAMINE

Metsakinnistute komplekse majandamise teenusega võtame kohustuse teostada kõik vajalikud metsamajanduslikud tööd vastavalt eelnevalt sõlmitud kokkuleppele. Eesmärgiks on suurendada metsamaa tootlikkust ning tagada puidu müügist saadav maksimaalne kasumlikkus metsaomaniku jaoks, teostades selleks vajalikud raided, maaparandustööd, alade taasmetsastamise jne. Lepingu sõlmimisele eelneb kogu kinnistu inventeerimine ning tööplaani koostamine, sh ülevaade tuludest ja vajalikest investeeringutest. Muuhulgas aitame metsaomanikul taotleda nii siseriiklike kui Euroopa Liidu rahastatud toetusi metsamajanduslike tegevuste elluviimiseks.

__

METSAUUENDUS

Metsauuendamisviis sõltub eelkõige metsakasvukohatüübist ehk mulla niiskustingimustest ning sellest tulenevalt otsustatakse, kas ala jäetakse looduslikule uuendusele või kasutatakse uue metsapõlve rajamiseks noorte puude istutamist või puuseemnete külvi. Metsade uuendamisega seonduvalt pakume järgmisi teenuseid:

  • Maapinna ettevalmistamine ketasadraga;
  • Puude istutamine (peamiselt kuusk, mänd ja kask)
  • Külvamine (peamiselt mänd ja kask).

__

RAIEÕIGUSE OST

Raiete teostamisel näeme oma konkurentsieelisena mitmekesist masinaparki, mis võimaldab valida sobiva metsamasina erinevateks tingimusteks. Meie masinaoperaatorid on läbinud erineval tasemel koolitused Luua Metsanduskoolis, tagamaks kvaliteetse ümarmaterjali ja maksimaalse tulu metsaomanikule. Meie jaoks on väga oluline, milline näeb välja raiutud ala peale raiet. Eelkõige tähendab see õigesti koondatud raiejäätmeid, pinnase hoidmist, sobivate seemne- ja säilikpuude valimist, hooldusraiete kvaliteeti jne.Teostame kõiki raieviise:

  • Metsakultuuride hooldamine (rohttaimede ja väheväärtusliku lehtpuuvõsa eemaldamine kuni 5 aastaste puude ümbert);
  • Valgustusraie (kuni 10 aastastes puistutes);
  • Hooldus- ja harvendusraie (reeglina kaks järku 10 kuni 50 aastastes puistutes);
  • Lageraie;
  • Kraavide, teeäärte, kinnikasvanud põllumaa jms puhastamine hakkepuidu tootmise eesmärgil.

__

HAKKEPUIDU TOOTMINE JA VARUMINE

Hakkepuidu tootmiseks vajalik materjal (raiejäätmed, võsa jne) saadakse reeglina oma klientide metsade majandamisel. Samuti ostame tootmiseks vajaliku materjali eelnavalt laoplatsile koondatud kujul, ladustades selle Graanul Investi AS tehastes.

__

MAAPARANDUS JA METSATEEDE EHITAMINE

Pakume oma klientidele võimalust rajada oma metsa- või põllumaale uus maaparandusobjekt või rekonstrueerida juba olemasolev maaparandussüsteem. Meie teenuste hulka kuulub objektide projekteerimine, teede, kraavide, tiikide ja muude hüdroehitiste rajamine ning objektide järelevalve. Maaparanduse ja metsateede ehitamisega tegeleb Valga Puu tütarettevõte AAB Ekskavaator. Ettevõte omab tööde teostamiseks vajalikke litsentse, kompetentsi ja masinaparki (neli erinevaks otstarbeks mõeldud ekskavaatorit).

Küsi Pakkumist